Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Credit: Treminaor